top of page

Kurs, foredrag og workshops

Vi leverer kurs, foredrag og workshops innen flere fagfelt. Velg om vi skal komme til deg, eller om vi skal arrangere alt fra lokaler og invitasjoner til gjennomføring av selve arrangementet.

Rådgivning

Hos oss får du rådgivning innen flere fagfelt. Vi kan bistå som rådgiver i din ledergruppe, eller bare i enkle møter. Vi stiller også som rådgiver gjennom hele prosesser for å hjelpe bedriften til både å etablere gode mål og å videre effektivt nå målene som er satt.

Sertifisering

Vi leverer prosess og veiledning til kvalitet og systemoppbygging. Våre rådgivere kjenner prosessene og hva som skal til for at du når sertifiseringsmålet.

HMS-system

Vi hjelper deg fra A til Å. Salutis har inngående kunnskap om og flere samarbeidspartnere når det gjelder HMS-system. Vi bistår med hele prosessen, og kan være en aktiv støttespiller.

Tjenester og leveranser

Våre konsulenter og samarbeidspartnere er noen av de mest erfarne i bransjen. Sammen leverer vi Bedriftshelsetjenesten din bedrift er pålagt.

I tillegg kan vi levere HMS-rådgivning og kursing for bedrifter på prosjektbasis. Sjekk under hva vi tilbyr.

Våre tjenester

Systematisk

HMS-arbeid

«Etterpåklok på forhånd» Systematisk HMS er å jobbe kontinuerlig og proaktivt for å være i forkant av risiko i de ansattes i arbeidshverdag. Målet er å redusere eller og fjerne risiko for skade, sykdom og mistrivsel, samt å jobbe proaktivt for å forbedre prosesser knyttet til fravær og unødig slitasje.

Yrkeshygiene

Yrkeshygienikere arbeider med identifikasjon og kartlegging av kjemiske, fysiske og biologiske arbeidsmiljøfaktorer, samt vurdering av risiko for helseskade og forslag til forebyggende tiltak.

Arbeidsmedisin/ arbeidshelse

Når arbeidssituasjonen tilsier det skal arbeidstakere tilbys helseovervåkning. Dette innebærer blant annet eksponeringsvurdering, målrettet helsekontroll, ulike rapporteringsplikter, henvisning til arbeidsmedisinsk utredning, meldinger til NAV og Arbeidstilsynet.

Ergonomiske forhold

«Tilpasningen mellom arbeidsmiljø, teknikk og menneske». For å unngå sykdom og belastningsskader må både arbeidsgiver og arbeidstaker ta hensyn til hva som er god ergonomi.

Psykososiale og organisatoriske forhold

Hvordan har de ansatte har det på jobben? Tjenestene favner over alt relatert til arbeidssituasjon

og arbeidsbetingelser, og er en forkortelse av ’psykologiske og sosiale faktorer på arbeidsplassen’.

Sykefraværsarbeid

Når en arbeidstaker er blitt sykmeldt, er målet å legge til rette for at arbeidstakeren kommer tilbake til jobb. Arbeidsgiveren har ansvaret for å legge til rette for dette. Arbeidsgiveren skal også forebygge at nye arbeidsrelaterte sykefravær oppstår.

Krise og beredskap

«En krise kan aksepteres, men dårlig håndtering av krisen aksepteres ikke». Er du og din bedrift forberedt på håndtering av ulykker og uforutsette hendelser?

Ekstern ekspertbistand

Visste du at Salutis HMS kan bistå som eksperter? Ved hyppig eller langvarig sykefravær kan tilskudd til Ekspertbistand være aktuelt dersom bedriftsintern sykefraværsoppfølging ikke fører til noen løsning.

Våre tjenesteområder

bottom of page