top of page

Yrkeshygiene

Yrkeshygienikere arbeider med identifikasjon og kartlegging av kjemiske, fysiske og biologiske arbeidsmiljøfaktorer, samt vurdering av risiko for helseskade og forslag til forebyggende tiltak.

 
Salutis HMS bistår din bedrift ved kartlegging, måling, risikovurdering og oppfølging av det fysiske, kjemiske og biologiske arbeidsmiljøet. I tillegg til dette bistår vi også med stoffkartotek, arbeidsinstrukser, opplæring og informasjon om verneutstyr.

Risikovurdering

Med risiko menes sannsynligheten for og konsekvensen

av at noe uønsket skal skje. Farekilde er alle forhold som

kan forårsake skade. Det kan være kjemikalier, støy,

biologiske faktorer og inneklima.

Vi bistår med kartlegging og vurdering av enhver risiko

for arbeidstakernes helse og sikkerhet.

Yrkeshygieniske målinger 

Virksomheter er pålagt å kartlegge og vurdere risiko for forekomst av forhold som kan forårsake sykdom eller skade

på arbeidsplassen. Vurderinger knyttet til fysiske,

kjemiske eller biologiske arbeidsmiljøfaktorer, krever

oftest kartlegginger og målinger. 

Vi foretar kartlegginger og målinger av blant annet lys, inneklima, støy, etterklang, vibrasjoner, radon, ulike typer støv, ulike kjemikalier og biologiske faktorer.

Sikkerhetsdatablad og stoffkartotek

Et sikkerhetsdatablad er et følgeskriv som skal inneholde informasjon om farlige egenskaper og anbefalte vernetiltak ved bruk av farlige kjemikalier. Det er viktig å etablere rutiner som skal sikre at sikkerhetsdatabladene har tilfredsstillendekvalitet, og at de faktisk oppfyller de kravene til innhold som regelverket krever, slik at informasjonen blir tilfredsstillende. Stoffkartoteket er en samling av sikkerhetsdatablader for farlige kjemikalier som brukes i virksomheten. Kartoteketskal også inneholde informasjonsblad for andre helseskadelige stoffer og helsefarlig biologisk materiale.

Opplæring og informasjon

Arbeidsmiljøloven har generelle krav til opplæring på arbeidsplassen, samt spesifikke krav til opplæring for å utføre enkelte typer arbeidsoppgaver og til bruk av arbeidsutstyr. Arbeidsoppgaver med særskilte opplæringskrav er blant annet arbeid med kjemikalier, arbeid med biologiske faktorer, arbeid ved avløpsanlegg, arbeid med arbeidsutstyr som krever særskilt forsiktighet, arbeid med helseskadelig støy eller mekaniske vibrasjoner samt arbeid med kunstig optisk stråling eller elektromagnetisk felt.

Verneutstyr og vernetiltak

Ansatte skal fortrinnsvis være vernet ved hjelp av tekniske installasjoner på arbeidsplassen eller ved endring av arbeidsmetoder eller arbeidsprosesser. Personlig verneutstyr skal brukes hvis det likevel er risiko for at arbeidstakeren kan bli utsatt for farlige påvirkninger.

Salutis HMS bistår også med tetthetstesting av åndedrettsvern. 

Sikkerhet

Godt arbeidsmiljøarbeid handler om å redusere risiko for farer og ulykker. Særlig risikofylt arbeid kan være arbeid i høyden (tak, stillas, lift, container), arbeid i grøfter og kummer samt bruk av maskiner og utstyr som stillas, stige, kran, lift, ulike typer sager, spikerpistol, vinkelsliper og mobilt arbeidsutstyr som gravemaskin, lastebiler, dumpere, traktor, lift og kran.

bottom of page