top of page

Psykososiale- og organisatoriske forhold

Arbeidsgiver har en plikt til å sikre et fullt forsvarlig arbeidsmiljø. Psykososialt arbeidsmiljø handler kort fortalt om hvordan de ansatte har det på jobben.
Begrepet er en samlebetegnelse som favner over alt relatert til arbeidssituasjon
og arbeidsbetingelser, og er en forkortelse av ’psykologiske og sosiale
faktorer på arbeidsplassen’. 
Salutis HMS kan bistå med følgende tjenester.

Kartlegging og risikovurdering

Kartlegging og risikovurdering av både organisatoriske og psykososiale forhold, bistå i spørreundersøkelser, eller andre undersøkelser på gruppe/individ nivå.

Retningslinjer og rutiner

Vi bistår i utarbeidelse av rutiner og retningslinjer om organisatoriske forhold, som arbeidsavtaler, arbeidsplaner, medvirkning, omstilling, kontrolltiltak, varsling, opplæring, alenearbeid, arbeidstid, påseplikt, stillingsbeskrivelser, arbeidsinstrukser og oppsigelse.

Arbeidsmiljøutvikling og helsefremmende arbeid

Et systematisk helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid i en virksomhet skal omfatte både forebyggende og helsefremmende arbeid med arbeidsmiljøet. Basert på kartlegginger som gjøres, skal risiko, farer og utviklingsbehov vurderes, og tiltak iverksettes. Arbeidsmiljøutvikling og helsefremmende arbeid handler nettopp om arbeid med å øke jobbtilfredshet og produktivitet, og en vesentlig nøkkel i dette er engasjement og motivasjon.

Lederutvikling og lederstøtte

Ledere står ofte i krevende oppgaver, som gjør at det kan være godt med tilgang til rådgivning, støtte og ivaretakelse. Med vår leder-støtte og -utvikling skaper vi trygghet og støtte for lederen over tid. Vi bistår med å løse konkrete utfordringer knyttet til drift, på system- og individnivå, operativt eller strategisk. 

Vi tilbyr også egne bedriftsinterne lederopplæringsmoduler og -utviklingsprogrammer rettet mot kompetanseheving på ledelse, selvutvikling for mellomlederrollen og forankring av felles lederplattform.

Konflikthåndtering

Konflikt blir ofte et tema først når det er blitt et problem, og man har behov for konflikthåndtering. Vi ønsker å bistå i også det forebyggende og utviklende arbeidet i forkant av en eventuell konflikt.

Vi bistår med konflikthåndtering, oppfølging av vold og truende hendelser, oppfølging ved mobbing og trakassering, krisehåndtering og debriefing/defusing, samt forebyggende retningslinjer knyttet til dette.

Endring og omstilling

Vi bistår med forslag til forebyggende tiltak, for eksempel i forbindelse med omstillingsprosesser, organisering av arbeidet og helsefremmende arbeidsplasser. 

Godt eller dårlig håndtert prosess kan ha betydning for blant annet arbeidsmiljø og arbeidshelse. Hovedformålet er å støtte arbeidsgiver i å redusere risiko for uforsvarlig arbeidsmiljø før, under og etter slike prosesser.

Vanskelige personalsaker

Vanskelige personalsaker kan handle om medarbeidere eller ledere som ikke fungerer optimalt i arbeidsforholdet, samarbeidsproblematikk, omfattende eller hyppig sykefravær, sykefravær med bakgrunn i konflikter og varslingssaker, og uregelmessigheter som har fått utvikle seg på grunn av mangelfull oppfølging. 

Stresshåndtering

Arbeidstakere opplever stress når det stilles større krav og forventninger i jobben enn det de er i stand til å takle, mestre eller kontrollere. Arbeidstakere som opplever stress over lengre tid kan utvikle alvorlige fysiske og psykiske helseproblemer.

Arbeidsrelatert stress skyldes ofte problemer på virksomhetsnivå, og bør derfor håndteres på dette nivået. Dette bistår vi med, gjerne også i forkant. Vi bistår også med individrettede støttesamtaler. 

Vold og trusler

Arbeidsgiver skal forebygge og følge opp vold og trusler slik at de ansatte får en trygg arbeidshverdag. Salutis HMS kan bistå med risikovurdering og opplæring i det forebyggende arbeidet, samt følge opp ansatte som har vært utsatt for hendelser.

Informasjon og opplæring

Informasjon og opplæring om konfliktforebygging, vold, emosjonelt arbeid, psykiske belastninger, påregnelig adferd, stressmestring og lederveiledning, arbeidsgivers plikter, medvirkning, omstilling, kontrolltiltak, varsling, arbeidstid, introduksjon av nyansatte, opplæring av fremmedspråklige, organisering av arbeidet, ansvarslinjer og påseplikt.

bottom of page