top of page

Krise og beredskap

«En krise kan aksepteres, men dårlig håndtering av krisen aksepteres ikke»

Er du og din bedrift forberedt på håndtering av ulykker og uforutsette hendelser?

Salutis HMS bistår med løpende karlegging av arbeidsmiljøet, foretar undersøkelser av arbeidsplassene og arbeidsprosessene og vurdere risiko for helsefare, jamfør § 13-2 i forskrift om organisering, ledelse og medvirkning.

Krisetelefon

«24 timer i døgnet, 365 dager i året» Salutis HMS’ krisetelefon er en tjeneste vi tilbyr kunder som ønsker rask psykologisk førstehjelp for å ivareta personalet ved akutte og alvorlige hendelser. Gjennom spesialavtale med Salutis HMS sikres virksomheten, ledere og ansatte rask bistand når det trengs som mest. Telefonen er bemannet hele døgnet, med kvalifisert personale som har erfaring fra arbeid med kriser, traumer, stress- og sorgarbeid.

Krisehåndtering

En dramatisk hendelse som har et potensial til å true liv eller helse, viktige verdier eller virksomhetens omdømme, leveranser eller drift, krever riktig håndtering både under selve krisen og i ettertid. Salutis HMS har kompetanse til å støtte underveis og tilrettelegge for å begrense skadeomfanget i ettertid, gjennom informasjon, lederstøtte og psykologisk hjelp til berørte ved akutt oppståtte kriser.

Beredskapsarbeid

Beredskapsarbeid handler om å forberede seg på det man ønsker å aldri oppleve. Salutis HMS bistår med å utarbeide gode beredskapsplaner som fungerer, slik at din bedrift er forberedt på å møte kritiske situasjoner på en best mulig måte for å håndtere og redusere skadevirkningene av uønskede hendelser. Vi bistår i tillegg med risikovurderinger som grunnlag for planer, opplæringstiltak og øvelser. (Gjennom beredskapsøvelser kan bedriften anvende planene i praksis og bli tryggere i sin beredskap.)

bottom of page