top of page

Systematisk HMS-arbeid

«Etterpåklok på forhånd» 

Systematisk HMS er å jobbe kontinuerlig og proaktivt for å være i forkant av risiko

i de ansattes i arbeidshverdag. Målet er å redusere eller og fjerne risiko for skade, sykdom og mistrivsel, samt å jobbe proaktivt for å forbedre prosesser knyttet

til fravær og unødig slitasje.

Salutis HMS kan bistå med tjenester innen ulike områder.

HMS-system

Internkontroll er systematisk arbeid med helse, miljø og sikkerhet. Hensikten med et HMS-system er å sikre at problemer blir oppdaget og tatt hånd om i tide. Et HMS-systemet gjør det enkelt å få oversikt, overholde og følge opp kravene innenfor HMS-området. Internkontrollforskriften viser hvordan HMS-systemet bør bygges opp for virksomheter som er små og lite risikoutsatte og hva som skal til der det er mange ansatte eller mange HMS-utfordringer.

Internkontroll

Internkontroll er bedriftens egenkontroll. Med internkontroll menes systematiske tiltak som skal sikre at virksomhetens aktiviteter planlegges, organiseres, utføres og vedlikeholdes i samsvar med krav fastsatt i eller i medhold av helse-, miljø- og sikkerhetslovgivningen. 

Plikten til å innføre og utøve internkontroll påhviler virksomhetens ledelse/eier, og skal gjøres i samarbeid med arbeidstakerne, arbeidsmiljøutvalg, verneombud og/eller tillitsvalgte der dette finnes.

Avvik- og avviksbehandling

Avvikshåndtering handler om å oppdage, melde, rette opp og forebygge brudd på krav fastsatt i eller i samsvar med helse-, miljø- og sikkerhetslovgivningen. Avvik kan dreie seg om at ansatte mangler verneutstyr, at kjemikalier blir håndtert eller lagret feil, at ansatte blir skadet på jobb, eller at arbeidstakere som er utsatt for støy, ikke får gjennomført kontroll av hørselen. Avvik kan også handle om brudd på viktige prosedyrer, instrukser eller rutiner i virksomheten.

AMU

Virksomheter som jevnlig sysselsetter minst 50 arbeidstakere skal ha et arbeidsmiljøutvalg. Utvalget skal være representert av arbeidsgiveren, arbeidstakerne og bedriftshelsetjenesten (hvis virksomheten har BHT).

Arbeidsmiljøutvalg skal opprettes også i virksomheter med mellom 20 og 50 arbeidstakere, når en av partene ved virksomheten krever det. Arbeidsmiljøutvalgets oppgave er å jobbe for et fullt forsvarlig arbeidsmiljø ved blant annet å bidra aktivt i planleggingen og oppfølgingen av virksomhetens systematiske HMS-arbeid, samt følge med på utviklingen av arbeidsmiljøet.

Risikokartlegging og -vurdering

Med risiko menes sannsynligheten for og konsekvensen av at noe uønsket skal hende eller utvikle seg. En risikokartlegging/vurdering er en grundig gjennomgang av hva som kan forårsake uønskede hendelser, slik at det kan vurderes om tilstrekkelige forholdsregler er tatt eller om det bør gjøres mer for å forebygge. Målet er at ingen blir skadet eller syk. Ulykker og dårlig helse kan ødelegge et menneskeliv, samtidig som det kan få konsekvenser for virksomheten i form av fravær, produksjonstap, ødelagt utstyr, osv. 

Vernerunde

Formålet med vernerunden er å forebygge at uheldige arbeidsmiljøforhold oppstår, samt sikre at forbedringer utføres. Vernerunden er et praktisk verktøy for å dokumentere det systematiske HMS-arbeidet.

Vernerunden gjennomføres ved at leder og verneombud gjør en befaring av lokalene og snakker med medarbeiderne. Bedriftshelsetjenesten kan delta.

Feil og mangler kan være manglende belysning eller feil innstilling på bord/stoler, men det kan også avdekkes mer alvorlige feil som dårlig sikring av reoler, problemer i det psykososiale arbeidsmiljøet eller uforsvarlig oppbevaring av kjemikalier.

Lederopplæring

Arbeidsgiver har ansvar for at arbeidsmiljøet i virksomheten er fullt forsvarlig, og har med bakgrunn i dette plikt til å gjennomgå opplæring i helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid. Hensikten med opplæringen er å tydeliggjøre forventningen om at arbeidsgiver skal ha kunnskap om grunnprinsippene i systematisk helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid og om arbeidsmiljøloven. Arbeidsgiver må ha kunnskap om hvilke krav som gjelder, hva som skal til for å få et godt arbeidsmiljø og hvordan det skal arbeides systematisk med HMS i virksomheten.

Handlingsplan

Arbeidsgiver skal i samarbeid med bedriftshelsetjenesten utarbeide handlingsplaner for bedriftshelsetjenestens bistand i virksomheten. Dokumentasjon skal inngå i virksomhetens systematiske helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid.

Handlingsplaner må utformes slik at de fører til konkrete handlinger for å forebygge helseskader i virksomheten. De bør inneholde strategier og oppgaver for bedriftshelsetjenestens bistand til virksomheten i planperioden.

Årsrapport

Bedriftshelsetjenesten skal utarbeide årsrapport for BHTs bistand i virksomheten. 

Årsrapportene er dokumentasjon på hva bedriftshelsetjenesten har gjort for å bidra

til god forebygging og godt arbeidsmiljø i virksomheten, og skal inngå i virksomhetens systematiske helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid..

Årsrapporten må utarbeides på en slik måte at arbeidsgiveren får kjennskap til hva som er gjort og ugjort, hvilke tiltak som bedriftshelsetjenesten mener må eller bør iverksettes, og hvordan disse kan gjennomføres.

Informasjon og opplæring

Arbeidsgiver skal sørge for at alle arbeidstakere får den opplæringen, øvelsen og instruksjonen de trenger for å utføre arbeidet på en sikker måte og for å kunne mestre arbeidsoppgavene sine. 

Arbeidsmiljøloven har generelle krav til opplæring på arbeidsplassen, samt spesifikke krav til opplæring for å utføre enkelte typer arbeidsoppgaver og til bruk av arbeidsutstyr. I tillegg er det egne krav til opplæring om helse, miljø og sikkerhet (HMS) for arbeidsgiver, verneombud og arbeidsmiljøutvalg.

bottom of page