top of page

Tilskudd til ekstern ekspertbistand – nye muligheter med støtte fra NAV


Når arbeidsgiver og den ansatte «har prøvd alt» og ikke vet hvordan de skal komme videre for å forebygge eller redusere sykefravær for en enkeltperson, kan NAV gi tilskudd på opptil kr. 21 200,- til eksperthjelp. Eksperten skal vurdere, veilede og bidra til å finne løsninger. Eksempler på hva tilskuddet ikke dekker: gruppetiltak, kurs, ekstrahjelp eller tilrettelegging/hjelpemidler som dekkes etter Folketrygdloven §10-5 og §10-7. Salutis HMS har eksperter som kan bistå, uansett utfordring og fagfelt innen arbeidshelse. Forutsetninger:

 • Ansatt, leder og NAV må være enige om at ekspertbistand er hensiktsmessig.

 • Forventet oppfølging under sykefravær må være utført.

 • Andre tiltak og støtteordninger må være vurdert og/eller forsøkt.

 • Eksperten kan ikke være ansatt i den aktuelle virksomheten, heller ikke i bedriftsintern bedriftshelsetjeneste.

 • Tilskudd må være innvilget før ekspertens arbeid settes i gang.

Søknad:

Salutis HMS kan bistå med å skrive søknad og kontakte NAV. Bistand i søkeprosessen kan dekkes av eksperttilskuddet.

 1. Avklar med den ansatte og med NAV (oftest IA-rådgiver NAV arbeidslivssenter, evt veileder NAV lokalt)

 2. Finn en ekspert og drøft mulige tiltak.

 3. Innhent pristilbud fra eksperten.

 4. Send søknad via Altinn – Hva er problemet/utfordringen? – Hvilke tiltak er prøvd eller vurdert tidligere? – Hva ønsker vi å bruke eksperten til – i hvilken periode – til hvilken pris?

Gjennomføring:

Bistand fra eksperten skal primært gis på arbeidsplassen og støtte opp under samhandlingen mellom arbeidstakeren og arbeidsgiveren. Vanlig tiltaksperiode er inntil 3 måneder, men tiden kan søkes utvidet ved behov, innen rimelighetens grenser.

 • Lag plan for tiltak og oppfølging underveis – hyppighet og type oppfølging avhengig av saken.

 • Eksperten skriver til slutt rapport som beskriver årsaken til sykefraværet, og foreslår tiltak for tilbakeføring til arbeid.

 • Arbeidsgiver sender kopi av rapporten pr. brevpost til NAV, med forside hentet fra NAV.no

Refusjonskrav:

 • Refusjonskrav sendes innen to måneder etter at tiltaket ble avsluttet. Hent skjema og førsteside på NAV.no og send pr. brevpost.

 • Dokumentasjon på betalt faktura til eksperten legges ved.

For mer informasjon, se her Salutis HMS har eksperter som kan bistå, uansett utfordring og fagfelt innen arbeidshelse. Kilder Forskrift om tilskudd til ekspertbistand: https://lovdata.no/dokument/SF/forskrift/2019-08-29-1105 Rundskriv fra NAV: https://lovdata.no/nav/rundskriv/r08-07a-for?q=ekspertbistand#KAPITTEL_3-1 NAV hjemmeside: https://www.nav.no/no/person/arbeid/oppfolging-og-tiltak-for-a-komme-i-jobb/tiltak-for-a-komme-i-jobb/tilskudd-til-ekspertbistand

bottom of page