top of page

Forebygging av helseutfordringer og sykdom knyttet til hjemmekontor


Hjemmekontor er blitt den nye normalen i 2020. Nye tiltak sier nå at de som kan jobbe hjemme skal gjøre det, noen lokale tiltak pålegger også nå hjemmekontor. En økende trend hos ansatte er relatert til muskel- og skjelettplager og nedstemthet som følger av hjemmekontor. En annen risiko er faren for begynnende rusavhengighet1. Hvordan kan bedriftshelsetjenesten bidra med for å forebygge helseproblemene nå som det har kommet ytterligere tiltak fra regjeringen? Hvordan påvirker egentlig hjemmekontor den ansattes helse og velvære?


Forsvarlig arbeidsmiljø – også på hjemmekontor

Det er krav om fullt forsvarlig arbeidsmiljø der hvor arbeidstakeren faktisk utfører arbeid for arbeidsgiver. Det betyr at uavhengig av om hjemmekontor er midlertidig eller varig skal arbeidsgiver sikre at arbeidsmiljøet er fullt forsvarlig (Arbeidsmiljøloven og Forskrift om arbeid som utføres i arbeidstakers hjem)2.


Fordeler og ulemper

Forskning knyttet til arbeidsplass og sykefravær fra 2016 viser at at kontroll (selvbestemmelse, variasjon og evneutnyttelse), kontroll over arbeidstid og positivt sosialt klima reduserer risikoen for sykefravær3. Arbeidsplassen gir en kontrast til hjemmet, og noen er helt avhengige av den daglige strukturen sceneskiftet til arbeidet gir oss. I en artikkel om fleksibel arbeidstid fra 2018 så man blant annet på hvilke fordeler hjemmekontor har for både arbeidstaker og arbeidsgiver4. Forskningen viser at fleksible arbeidsordninger for arbeidstaker gjør det lettere å kombinere familie og jobb, og en bedre tilpasning til egen helse og/ eller alder. Det er viktig å påpeke at det foreligger stor variasjon i måten hjemmekontorordninger reguleres på. Noen er helt avhengige av den daglige strukturen sceneskiftet til arbeidet gir oss.

NITO gjennomførte en undersøkelse før sommeren der de spurte medlemmene sine om erfaringer med hjemmekontor i perioden siden 12.mars. Over 80 prosent av de som svarte har jobbet hjemmefra de siste månedene5.


Tallene fra undersøkelsen:

 • 1 av 3 sier at hjemmekontor har påvirket sinnsstemningen deres negativt.

 • Rundt 80 prosent savner å treffe kollegaer.

 • Nesten 80 prosent savner sosiale møter på jobb (lunsj etc.)

 • Rundt 75 prosent mener den uformelle informasjonsflyten er blitt dårligere.

 • 77 svarer at kontakt med kollegaer er dårligere.

 • Nesten 50 prosent sier at den fysiske arbeidssituasjonen er verre.

 • 32 prosent oppgir at produktiviteten er blitt bedre, 24 prosent at den er blitt dårligere

 • 86 prosent gleder seg over å slippe jobbreisen.

Løsningen med hjemmekontor er som enhver medisin mot sykdom…den har mulige bivirkninger1. Flere fastleger hevder at de ser en økning av ulike helseutfordringer som følger av hjemmekontor1, 7.


Muskel- og skjelettplager

Muskel – og skjelettplager er fra før pandemisituasjonen den største årsaken til sykefravær og frafall fra arbeidslivet i Norge5. Nå ser det ut som at plager relatert til muskler og skjelett er tiltakende. Årsakene til muskel- skjelettplager er ofte sammensatte, men det er rimelig grunn til å anta at deler av dette skyldes mye arbeid på hjemmekontor. På bakgrunn av dette er det relevant for virksomheter å få kartlagt og vurdert risiko knyttet til hjemmekontor, herunder ergonomiske forhold hos den enkelte.

Hva kan Salutis bistå med?

 • Risikovurdering av hjemmekontorordningen, og ut ifra det bistå med forslag til effektive tiltak.

 • Kursing for de ansatte (Teams)

 • Skreddersydde løsninger tilpasset din virksomhet


Nedstemthet, dårlig søvn, initiativløshet

På tross av lite forskning på området, rapporteres det om symptomer arbeidstakere lider av som følger av hjemmekontor. Symptomene er gjerne tretthet, søvnvansker, utmattelse, psykisk overbelastning og initiativløshet7.

Gode sosiale relasjoner til venner, familie og kollegaer har stor betydning for helsen. Følelse av ensomhet, mangel på sosial støtte og det å ikke kunne dele tanker med andre mennesker kan i verste fall bidra til ovenstående symptomer. Mennesker som er mest utsatt for ensomhet er personer med anlegg for bekymring og uro, som har helseplager, lite sosialt nettverk som familie og venner eller har krevende familie – eller konfliktfylte parforhold.

Hva kan Salutis bidra med?

 • Støttesamtale

 • Rådgivning til ledere om avstandsledelse og medarbeiderstøtte

 • Psykologbistand gjennom Salutis Psykologi (behandlingsgaranti på 24 timer)

Begynnende rusavhengighet (AKAN)

Å jobbe hjemmefra kan by på ulike utfordringer, kanskje spesielt for ansatte som har det vanskelig fra før. Det å være fysisk på jobb sammen kolleger og ledere gir en naturlig beskyttelse ved at man blir sett, følger rutiner og blir fulgt opp tett. Plutselig blir man sittende i et vakuum med fravær av rutiner, sosialt fellesskap og kommunikasjon med de man er vant til å treffe daglig. Det kan føre til opplevelse av ensomhet og utrygghet. I tillegg er hjernen vår i konstant beredskap med å håndtere frykt og trusler som blir presentert i mediene knyttet til smitte og fremtiden. Alt dette kan føre til at vi handler mer impulsivt, kortsiktig og selvisk8.

Vi håndterer denne situasjonen og endringene ulikt. For noen virker det skjerpende. For andre kan allerede eksisterende problemer eskalere. For ansatte som er i oppfølging gjennom individuell Akan-avtale kan manglende oppfølging og usikkerhet øke alkoholforbruket eller føre til tilbakefall. Det er vanskelig å få tak i fastlegen sin, og for noen stopper behandlingen de går i. Da blir det ekstra viktig at arbeidsplassen er tett på. Det å se, og vise omtanke er vanskelig på avstand, men desto viktigere i urolige tider.

Fravær av kjente arbeidsoppgaver, møter og rutiner kan fort føre til opplevelse av lite struktur og at dagen flyter mellom jobb og privatliv. Som leder kan du være tydelig med forventninger og grenser for arbeidstid, pauser og oppgaver. Oppretthold rutiner så godt det lar seg gjøre, og oppfordre alle ansatte til å gjøre det samme. Rutiner er en god venn i en usikker periode. Nok søvn, sunn mat og fysisk aktivitet er viktig og holde på, og kan hjelpe på å ha struktur i en ustrukturert tid8.

Hva kan Salutis bidra med?

 • Råd om oppfølging – til deg som er leder eller er kollega, og til deg som har en Akan-avtale.

Avslutningsvis

Pandemien har satt oss i en ekstraordinær situasjon. Det kan gå mange måneder før mange av oss kommer tilbake til arbeidsplassen, noe som betyr at hjemmekontorarbeidsplassen kan bli langvarig.


Har virksomheten din noen utfordringer knyttet til ovenstående eller annet, ikke nøl med å ta kontakt med Salutis HMS på post@salutis.no


Kilder

1 Aftenposten https://www.aftenposten.no/meninger/kronikk/i/GaaJbB/blir-vi-syke-av-aa-ha-hjemmekontor-ja-det-er-i-alle-fall-en-betydelig

2 Infotjenester https://infotjenester.no/artikler/mange-misforstaaelser-om-hjemmekontor/?utm_campaign=Nyhetsbrev%20uke%2033%202020&utm_medium=email&_hsmi=93083260&_hsenc=p2ANqtz-8TjKR63KSa2brxzg3wXPStZDW5ZGTilEOZ0TtHkSDszYlPYAnaM5u0O71bjrZb0zCkOaVunuZ2PNeDlleaRvAvNs2jCg&utm_content=93083260&utm_source=hs_email

3 Idunn https://www.idunn.no/tidsskrift_for_velferdsforskning/2016/02/arbeidsplassen_og_sykefravaer_-_arbeidsforhold_av_betydning_

4 Fafo https://www.fafo.no/index.php/zoo-publikasjoner/fafo-rapporter/item/fleksibel-arbeidstid

5 NITO https://www.nito.no/aktuelt/2020/6/kritisk-til-hjemmet-som-fast-arbeidsplass/

6 Arbeidstilsynet https://www.arbeidstilsynet.no/nyheter/muskel–og-skjelettplager-har-skylden-for-fire-av-ti-fravarsdager/

7 VG https://www.vg.no/nyheter/meninger/i/GGo9am/hva-har-coronapandemien-laert-oss-om-hjemmekontor

8 AKAN

Comments


bottom of page