top of page

Forbud mot trakassering. Hvordan jobbe forebyggende?

Fra 1. januar blir det presisert i arbeidsmiljøloven at vernet mot trakassering også gir et vern mot seksuell trakassering. Altså et forbud mot trakassering (herunder seksuell trakassering) og tilbørlig atferd.


En sterk etisk infrastruktur gir lavere forekomst av trakassering og mobbing blant ansatte.

Salutis kan bistå dere slik at dere blir i stand til å forebygge og håndtere trakasseringssaker. Vi kan blant annet bistå med å lage handlingsprogram mot mobbing og trakassering, herunder seksuell trakassering. Et slikt handlingsprogram kan omfatte:


  • En policy fra virksomhetens ledelse

  • Utarbeide definisjon og eksempler på mobbing, trakassering, seksuell trakassering

  • Utarbeidelse av klage- og håndteringsprosedyrer

  • Utarbeidelse av varslingsprosedyrer

  • Opplæring av viktige roller i håndtering av saker

  • Rutine for konflikthåndtering

 

Hjelp til å skape sterk etisk infrastruktur

Undersøkelser viser at en sterk etisk infrastruktur har sammenheng med lavere forekomst av trakassering og mobbing blant ansatte. Etisk infrastruktur refererer til formelle systemer, uformelle systemer og organisatoriske klima som motvirker uetisk atferd og fostrer etisk atferd i organisasjoner. Salutis bistår din virksomhet med å innføre systemer for etisk infrastruktur, og bistår med å implementere det formelle systemet i kulturen slik at dere får et etisk klima.


Hva med å bruke bedriftshelsetjenestens bistand til å gjøre denne viktige forebyggende jobben i 2024?

 


 

 

Ta kontakt

Ta gjerne kontakt med Salutis HMS for mer informasjon 

Comments


bottom of page