top of page

Barnehageansatte hører normalt

De siste årene er det blitt hevdet at støy i barnehager er et stort problem som fører til støyskader hos både barn og voksne1;2. Lydnivået er av enkelte blitt sammenlignet med lydnivået under en rockekonsert1.Data fra Levekårsundersøkelsen viser at barnehageansatte rapporterer litt oftere nedsatt hørsel enn forventet og at omtrent halvparten av disse mener at den nedsatte hørselen er jobbrelatert3. Arbeidstilsynet og Hørselshemmedes Landsforbund (HLF) har vist stor interesse for barnehager og støy og har gjort mye for å forebygge støyproblemet4-6.

STAMI gjennomførte en gjennomgang av vitenskapelige undersøkelser på støy og helse i 2013 i en rekke yrker, bl.a. barnehager7. Denne viste at lydnivået i barnehager på 8 timers basis ligger på 70- 80 dB(A) med enkelte støytopper på nesten 130 dB(C) og at hørselen hos barnehageansatte var normal. Undersøkelsene av barnehager var gjennomført i Sverige, Danmark og den inneholdt også norske data hvor yrkesdata ble koplet samen med hørselsdata fra Helseundersøkelse Nord-Trøndelag (HUNT). Disse resultatene stemmer dårlig overens med opplysningene fra Arbeidstilsynet, HLF og Levekårsundersøkelsen.

Målet med denne undersøkelsen var å undersøke dette nærmere.


Metode

Hørselsdata og støyeksponeringsdata fra 13 barnehager i Østlandsområdet ble skaffet til veie fra en bedriftshelsetjeneste som har disse barnehagene som kunde.

Daglig støybelastning og støytopper ble målt over en dag av en yrkeshygieniker hjelp av personbåret støydosimeter, type Casella Cel-352 eller Brüel & Kjær Type 4436.

Det ble gjort hørselsundersøkelse på alle ansatte av sykepleiere med opplæring i audiometri ved hjelp av Entomed SA 202. Arbeidstilsynets prosedyre for audiometri ble fulgt. Undersøkelsene ble gjennomført i barnehagene i et stille rom.

Hørselen ble gradert etter Arbeidstilsynets system8 og sammenlignet med data fra HUNT ved hjelp av en regnearkmodell9. Vi brukte hørselen på det dårligste øret siden regnearkmodellen er basert på dette.

Det ble ikke søkt Regional etisk komité om tillatelse til undersøkelsen siden alle data var anonymisert og dette var et ledd i en ordinær risikovurdering som BHT skal bidra til overfor sine virksomheter.


Resultater

Støyeksponering

Det ble gjort 44 støymålinger i til sammen 13 barnehager. Målingene foregikk over 6-8 timer. Resultatene fremgår av tabell 1 og viser at det daglige støynivået stort sett ligger mellom 70 og 80 dB(A) og peaknivået ligger mellom 120 og 130 dB(C).

Tabell 1: Støyeksponering i 134 barnehager. Høyeste og laveste verdi er gitt for både daglig støyeksponering og for peakbelastning.

BarnehageDaglig støynivå, dB(A)Peak, dB(C)172,5 – 80,3118,1 – 126,3274,9 – 79,8121,5 – 127,0371,4 – 78,2115,1 – 129,1464,8 – 78,5118,1 – 125,5574,7 – 80,2118,6 – 131,2677,5 – 80,7121,8 – 131,2775,4 – 80,0122,2 – 129,3874,9 – 77,0118,2 – 122,6972,7 – 77,3119,9 – 127,61074,8 – 81,3122,2 – 128,51176,1 – 80,4125,1 – 129,91270,1 – 76,6125,6 – 128,61372,4 – 73,6121,1 – 121,1

Hørsel

Vi fikk hørselsdata fra 7 menn og 199 kvinner i alderen 20 til 64 år. Alders og kjønnsfordelingen fremgår av tabell 1.

Tabell 2: Barnehageansatte i 7 barnehager. Alders og kjønnsfordeling. Det er alderen for siste audiogram som er angitt.

AlderAntall mennAntall kvinnerTotalt20-293273030-390565640-494707450-590333360-6401313SUM7199206

140 hadde ikke noe hørselstap etter Arbeidstilsynets inndeling. 54 av de ansatte hadde hørselstap grad 1, 8 hadde grad 2 og 3 hadde grad 3 hørselstap. Dette var signifikant lavere (bedre hørsel) enn forventet (figur 1). Vi analyserte også dataene i ulike aldersgrupper og fant at alle aldersgrupper hadde bedre hørsel enn forventet (ikke vist).

Diskusjon

Undersøkelsen viser at selv om det er en god del støy i barnehagene, så er støynivået for lavt til å kunne gi en støyskade hos de ansatte 7. Det er misvisende å sammenligne støynivået i barnehager med støynivået ved en rockekonsert hvor lydnivået kan ligge på 90-105 dB(A) mot 70- 80 dB(A) i barnehagene7, men det bidrar til store medieoppslag1. (Siden desibelskalaen er en logaritmisk skala, så er energinivået i lydnivået ved en rockekonsert mer enn 100 ganger høyere enn det i barnehager.) Det er likevel god grunn til å redusere støynivået i barnehagene mest mulig, siden støy er ubehagelig, og kan gi stress, høyt blodtrykk og kanskje også hjerte-karsykdom7.

Hørselen i barnehagene er noe bedre enn forventet. Dette tyder på at de ansatte i disse barnehagene ikke har fått skadet hørselen sin pga yrkesmessig støyeksponering.

Disse funnene stemmer godt overens med hva andre har funnet når de har undersøkt støy og hørsel i barnehager7. Likevel rapporterer barnehageansatte dårligere hørsel enn forventet og mange mener at hørselstapet skyldes støy på jobben3. En forklaring kan være økt oppmerksomhet på støy og hørsel i barnehager fra bl.a. media og dette kan påvirke oppfatningen av egen hørsel. Det normale hørselstapet som kommer med økende alder kan derfor lett misoppfattes som yrkesbetinget, særlig hvis man gjentatte ganger har fått høre at støynivået i barnehager er skadelig for hørselen.

Styrken ved undersøkelsen er det forholdsvis høye antallet barnehager og mange barnehageansatte. Eksponeringskartleggingen som er gjort, er også omfattende.


Figur 1: Prosent forekomst av grad 1-3 hørselstap i barnehagene («observert») sammenlignet med forventet i en normalpopulasjon (HUNT) der alle er med («uscreenet») og en populasjon hvor alle med støyeksponering er fjernet («yrkscreenet»).

Svakheten ved undersøkelsen er at det er en tverrsnittsundersøkelse med bare en hørselsmåling. Ansatte som har fått problemer med hørselen, kan ha sluttet i jobben og dette kan i så fall skjule et hørselstap blant de ansatte på gruppebasis. Likeledes kan det tenkes at personer med dårlig hørsel unngår arbeid i barnehager. Det er svært uvanlig at barnehageansatte slutter i jobben på grunn av nedsatt hørsel.

En annen svakhet ved undersøkelsen er at vi mangler eksponeringsdata (antall år ansatt) på den enkelte. Mange av de eldste har jobbet i barnehage i mange år, men deres hørsel er likevel bedre enn forventet. Det kan tyde på at støyeksponering i barnehagene i denne undersøkelsen ikke har ført til nedsatt hørsel.

En tredje svakhet er at det ikke ble brukt audiometriboks ved undersøkelsene. Siden audiometriene ble utført i et stille rom, tror vi ikke at dette har påvirket resultatene nevneverdig, og vi ville forventet at dette ville føre til at man målte dårligere hørsel enn forventet, ikke bedre.

Konklusjon

Undersøkelsen tyder på at barnehageansatte har en lav risiko for å utvikle nedsatt hørsel pga yrkesmessig støybelastning og bekrefter således tidligere undersøkelser7. Det er viktig at dette kommuniseres til ansatte og foreldre til barnehagebarn slik at det ikke fester seg et feilaktig inntrykk av risikoen ved å oppholde seg i en barnehage.

Referanser

  1. TV2. Støysjokk i barnehagene! Ungene utsettes for bråk som på en rockekonsert. Anonymous. Anonymous. 2015. http://www.tv2.no/a/7582075/

  2. NRK Nordland. Støynivået 20 desibel høyere enn anbefalt maksgrense. Anonymous. Anonymous. 2012. https://www.nrk.no/nordland/farlig-mye-stoy-i-norske-barnehager-1.8326348

  3. NOA – nasjonal overvåking av arbeidsmiljø og helse. Faktabok om arbeidsmiljø og helse 2015. Status og utviklingstrekk., Oslo:STAMI, 2015. 236 pages.

  4. Arbeidstilsynet. Forebygging av arbeidsrelaterte helseplager. Hovedfunn 2012. Anonymous. Anonymous. 2013. http://www.arbeidstilsynet.no/binfil/download2.php?tid=244309

  5. Arbeidstilsynet. Må det støye i barnehagen? Anonymous. Anonymous. 2016. http://www.arbeidstilsynet.no/arbeidervernartikkel.html?tid=78809

  6. Hørselshemmedes Landsforbund. God lyd i barnehagen. Anonymous. Anonymous. 2014. https://www.hlf.no/globalassets/prosjekter/prosjektdokumenter/2014-god-lyd-i-barnehagen-prosjektebskrivelse.pdf

  7. Lie, M. Skogstad, T. Tynes, H. A. Johannessen, K. Nordby, I. S. Mehlum, L. Arneberg, B. Engdahl, and K. Tambs. Støy i arbeidslivet og helse. Anonymous. Anonymous. STAMI:STAMI. 10, 2013.

  8. Direktoratet for arbeidstilsynet. Hørselskontroll av støyeksponerte arbeidstakere. Anonymous. Anonymous. 2013.

  9. Lie. Forebygging av hørselstap pga støy. Anonymous. Anonymous. Norsk elektronisk legehåndbok , 2014. http://amv.legehandboka.no/forebygging/forebygging-av-horselstap-41675.htmlComments


bottom of page