top of page

Radoneksponering på arbeidsplassen

Etter røyking er radon den viktigste årsaken til lungekreft i Norge.

Norge er blant de landene i verden med de høyeste konsentrasjonene av radon i inneluften.

Radon er en naturlig radioaktiv gass uten farge og lukt. Den dannes i berggrunnen fra grunnstoffene radium og uran, og dette er en kontinuerlig prosess.

Norge i toppen

Norge er blant de landene i verden med de høyeste konsentrasjonene av radon i inneluften. Dette skyldes både geologi og vårt kalde klima. Oppvarming av bygninger og lokaler fører gjerne til et undertrykk innendørs. Radonholdig luft fra bakken (jordluft) kan dermed trekkes inn gjennom utettheter i konstruksjonen mot grunnen.


Konsentrasjon i arbeidslokale

Tilførsel av jordluft, radon fra vann samt grad av ventilasjon, vil i stor grad være bestemmende for radonkonsentrasjonen i et arbeidslokale. I tillegg vil ventilasjonen i arbeidslokalet ha stor betydning. Ofte er ventilasjonsanleggene tidsstyrte. Det vil si at de er på i brukstiden om dagen og i redusert drift om natten, i helger og ferier. Dette påvirker radonkonsentrasjonen som typisk er mye lavere på dagtid og høyere om natten og i helgene.

Radoneksponeringen, det vil si oppholdstid ganget med det gjennomsnittlige radonnivået, er et bedre mål på helserisiko enn hva radonnivået alene er. Radonnivået er lettere å måle enn radoneksponeringen, og er derfor et velegnet første mål for å avgjøre om en mer omfattende kartlegging av arbeidstakernes radoneksponering er nødvendig. I arbeidsmiljø hvor arbeidstakere kan bli eksponert for radon, skal arbeidsgiver sikre at arbeidstakerne er vernet mot radoneksponering. Arbeidsgiver må kartlegge og risikovurdere radonnivået, og eventuelt gjøre tiltak for å redusere eksponeringen.


Arbeidstilsynet

Arbeidstilsynets nye temasider om radon gir kunnskap og råd blant annet om kartlegging og risikovurderinger, målemetoder og mulige tiltak. https://www.arbeidstilsynet.no/nyheter/radoneksponering-pa-arbeidsplassen https://www.arbeidstilsynet.no/tema/straling/radon/radon-under-jord/

Kartlegging av radonkonsentrasjon

Måling av radon anbefales utført i vinterhalvåret, mellom midten av oktober og midten av april og målingene skal foregå over et tidsrom på minst to måneder. Kartlegging av radonkonsentrasjonen kan foretas enten med sporfilmer eller med et elektronisk radonmåleapparat. Yrkeshygienikerne i Salutis HMS kan bistå med kartlegging av radon både med sporfilmer og elektroniske måleapparat, i tillegg til risikovurdering og forslag til mulige tiltak.

Kilde

Comments


bottom of page