top of page

Nytt tilbud: Oppfølging av gravide arbeidstakere v/bedriftsjordmor

Vi har nå ansatt bedriftsjordmor, Maren Marie Karlsen. Maren har over 10 års erfaring fra bedriftshelsetjeneste, og vil nå kunne bistå alle våre kunder med oppfølging av gravide arbeidstakere.


Bedriftsjordmor, Maren Marie Karlsen

Graviditet er ingen sykdom, men en energikrevende tilstand. Vi vet samtidig at sykefraværet blant gravide er høyt, selv om de fleste gravide i utgangspunktet kan være i arbeid frem til permisjonsstart.

 

Tilrettelegging

For at gravid arbeidstaker skal klare å stå i arbeid frem til permisjonsstart er det for mange nødvendig med noe tilrettelagt arbeid. Ved å ivareta og tilrettelegge arbeidet vil gravide få et trygt og godt arbeidsmiljø, slik at de kan stå i arbeid lengst mulig og forebygge sykefravær.

De krav arbeidsmiljøloven stiller til et fullt forsvarlig arbeidsmiljø for alle arbeidstakere, gjelder også gravide. Arbeidsgiver skal tilrettelegge så langt som mulig (aml § 4-6) og medarbeidere har medvirkningsplikt (aml § 2-3).

 


Ved å ivareta og tilrettelegge arbeidet vil gravide kunne stå i arbeid lengst mulig og forebygge sykefravær.

Trekantsamtaler

Salutis HMS tilbyr trekantsamtaler mellom gravid arbeidstaker, leder og bedriftsjordmor fra bedriftshelsetjenesten. Samtalene er forebyggende, individrettet og omhandler aktuelle tema for gravide i arbeid. Bedriftsjordmor fra Salutis HMS er en nøytral tredjepart som bistår med faglige råd for å skape trygghet for den gravide og lederen, som igjen kan bidra til økt jobbnærvær.

Flere trekantsamtaler i løpet av et svangerskap anbefales, og det er viktig å ha den første samtalen så tidlig som mulig. I første samtale kartlegges den gravides arbeidsmiljø, arbeidsoppgaver og arbeidsevne. Det utarbeides en individuell oppfølgingsplan for den gravide, hvor bedriftsjordmor bidrar med forslag om tiltak og tilrettelegging. I samtale nr. 2. og 3 følges bla. oppfølgingsplanen opp, og tiltak evalueres og justeres i takt med at svangerskapet utvikler seg. Slik får den gravide en tett og trygg oppfølging gjennom hele svangerskapet, med gevinster som redusert sykefravær og økt nærvær.

 

Risikovurderinger | Policyer | Rutiner

Bedriftsjordmor kan også være behjelpelig med risikovurderinger og bistå i utarbeidelse av rutiner og policy for oppfølging av gravide i bedriften, for å skape sunne og trygge arbeidsplasser i svangerskapet.

 


 

Ta kontakt

Ta gjerne kontakt med Salutis HMS for mer informasjon 

Comments


bottom of page